اعضای هیات مدیره

سید محمد علی فاطمی

سید محمد علی فاطمی

رئیس هیات مدیره
باقر فرجی انزابی

باقر فرجی انزابی

مدیر عامل و عضو هیات مدیره
هدایت اله هدایتی

هدایت اله هدایتی

عضو هیات مدیره
سیامک کیان

سیامک کیان

نایب رئیس هیات مدیره
null

سید امین لاجوردی زاده

عضو هیات مدیره

ساختار سازمانی