اعضای هیات مدیره

سید محمد علی فاطمی

سید محمد علی فاطمی

رئیس هیات مدیره
باقر فرجی انزابی

باقر فرجی انزابی

مدیر عامل و عضو هیات مدیره
هدایت اله هدایتی

هدایت اله هدایتی

عضو هیات مدیره
سیامک کیان

سیامک کیان

نایب رئیس هیات مدیره
سید امین لاجوردی زاده

سید امین لاجوردی زاده

عضو هیات مدیره

ساختار سازمانی